Projects implemented by UNESCO Clubs Association

 

Pilgrim+ Summer School  for training the UNESCO Club leaders in organizing the childrens research expeditions.
Participants: UNESCO Club leaders at the age from 13 to 18.
The expedition covered the settlements such as Slutsk – Minsk – Budslav – Myadel – Postavy – Kamai – Lyntupy – Olshevo – Komarovo – Lustchiki – Svir – Mikhalishki – Gervyaty – Soly – Krevo – Boruny – Golshany – Bogdanovo – Vishnevo – Volozhin – Ivenets – Volma – Skirmontovo – Bolshye Novoselki – Dzerzhinsk – Stankovo – Uzda – Nadneman – Kopyl – Grozovo – Slutsk. The project was developed by “Poshuk” UNESCO Club in 2010.